Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Stigruppen
Du dansende strøm
Indvielse af Sporet ved Alken-Bjedstrup-Svejstrup
Kort fra 1817 Skolestien
Mossø
Vædebro
Legepladserne
Natugle
Gåseprojektet
Foreningen til fremme af biodiversitet
Miljøforeningen Dover Sogn
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

Stigruppen

 
 
 

27. okt. 2015 *
Møde om gammel skolesti og spor i landskabet.
Stigruppe og lodsejer har været til møde med Skanderborg kommune angående sporet mellem Alken, Svejstrup og Bjedstrup, oplyser Anne Mette Lykke. Mødet gik ud på at diskutere fremtiden for den nu nedlagte gamle skolesti og sporet. Som tingene står nu, hvor skolestien er nedlagt og rønne-alléen fældet, er stigruppen indstillet på at acceptere den af lodsejer foreslåede tracé, hvor sporet går langs den nyetablerede markvej, hvis der bliver plantet et godt bredt læhegn langs den nye del af stien. Lodsejer vil gerne beplante langs den nyetablerede markvej.  Da nedlæggelsen af den gamle skolesti var ulovlig ifølge vejlovgivningen, skal en omlægning annonceres i lokalpressen, så alle med interesse i sagen kan bidrage med kommentarer, og sagen skal derefter igennem udvalgs- og byrådsmøde for en afslutning. Sagen vil derfor først blive endelig afklaret efter nytår hvorefter det endelige spor bliver markeret og læhegnet plantet.


 
27. juli 2014 * Seljerønnetræerne ved skolestien fældet. Efter at Stigruppen senest skrev, at der alligevel var en chance for at bevare den gamle skolesti, fordi stien er en privat fællesvej, har lodsejeren i den forløbne uge valgt at fælde stort set hele rækken.

5. juli 2014 * Sagen om skolestien har taget en ny drejning. Stigruppen skriver: Behandlingen af sagen om nedlæggelse af 2/3 af skolestien har haft et noget kaotisk forløb i kommunen. Sagen har været henlagt flere gange, og der har været mange (6) kontaktpersoner i kommunen. Der er nu kommet nye informationer frem, som sagsbehandlerne i kommunen ikke var opmærksomme på fra starten: Skolestien er en privat fællesvej, og en eventuel nedlæggelse skal behandles efter vejlovgivningen. Sagen vil blive taget i behandling af kommunen, og der er således alligevel en chance for at stien skal bevares. Lokale folks holdning er af betydning for, hvad kommunen beslutter, idet de vejberettigede skal høres. Vi har videregivet de henvendelser, vi har fået fra lokale folk. Lodsejeren mener dog, at det er en fejl fra kommunens side, idet de vejberettigede efter hans mening er enige. Der er dog uenighed og uklarhed om, hvem de vejberettigede er, men det må kommunen afgøre. 
Hilsen Anne Mette Lykke, Anne Grete Viborg, Anne Grete Frøslev, Jakob Gewitz
 
29. juni 2014 * Flyttet skolesti - og kommunal fejl. Anne Mette Lykke fra Stigruppen skriver: Lodsejer Karl Ole Jokumsen ønsker at nedlægge 2/3 af den gamle skolesti (gul) og dermed fælde seljerøn alleen, som går langs med stien. Stien ’spor i landskabet’ vil blive omlagt (rød). Stigruppen i Alken-Svejstrup-Bjedstrup har fået mange henvendelser fra lokale folk, som ønsker den gamle skolesti bevaret af naturmæssige, historiske og kulturelle grunde. Stigruppen har også ønsket den gamle skolesti bevaret. Stigruppen og en repræsentant for naturfredningsforeningen har derfor haft møde med lodsejer for at diskutere sagen, men det er ikke en mulighed at bevare den gamle skolesti, da lodsejer ønsker at modernisere landbrugsdriften. Under behandlingen af sagen har Skanderborg Kommune begået en procedurefejl, idet kommunen ikke har overholdt svarfristen for forespørgsel fra lodsejer. Kommunen har pligt til at svare indenfor fire uger. Det har de ikke gjort. Efter naturbeskyttelseslovens § 26a stk. 2 har kommunen ikke, efter fire uger uden afgørelse, mulighed for at træffe afgørelse om nedlæggelse af stien eller ej i relation til naturbeskyttelseslovens § 26a. Dvs der er ingen aktiv afgørelse, hvilket i realiteten betyder at forespørgslen fra lodsejer er godkendt. Dermed er der heller ingen afgørelse, som kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. På grund af kommunens fejl er der ingen klagemuligheder, så vidt stigruppen er blevet informeret fra Natur- og Miljøklagenævnet. Stigruppen og en repræsentant for naturfredningsforeningen har med det udgangspunkt talt med lodsejer om muligheden for at etablere et læhegn langs det nye spor for at opretholde variation og biodiversitet i landskabet på længere sigt. Lodsejer vil søge rådgivning omkring hvordan læbæltet bedst sammensættes og plantes. Mulighed for adgang til Sortehøj fra den nye sti er også blevet diskuteret. Stigruppen er ked af at se 2/3 af den gamle skolesti og størstedelen af seljerøn alleen nedlagt, men i forhold til ’spor i landskabet’ vil det nye spor også får en god udsigt, og hvis der samtidig bliver adgang til Sortehøj, og der etableres et nyt bredere læhegn vil omlægningen også kunne skabe en god naturoplevelse. Det er endnu ikke fastlagt hvornår nedlæggelsen sker.
 

13. apr. 2014 * Den gamle skolesti er på vej til at blive nedlagt, skriver Anne Mette Lykke m.fl. fra Stigruppen: Lodsejer, Bente Andersen og Karl Ole Jokumsen, ønsker at nedlægge den gamle skolesti mellem Alken og Bjedstrup for at intensivere driften. Stigruppen og naturfredningsforeningen har indledt en dialog med lodsejer og Skanderborg kommune med ønske om at bevare skolestien, da Stigruppen finder den bevaringsværdig af kulturhistoriske, landskabsmæssige og naturmæssige grunde.
Skolestien er af kulturhistorisk værdi, fordi den er en del af de gamle forbindelsesveje mellem landsbyerne i det gamle klosterlandskab og senere i rytterdistriktet. Vejen mellem Alken og Bjedstrup var da en typisk byvej, der forbandt to landsbyer og sandsynligvis også skabte adgang til Dover Kirke.  Anlæggelsen af jernbanen i 1871 var begyndelsen til en stationsby i Alken, men den gamle landsbykerne var  gårdene, som det ses på kort fra ca. år 1872. Skolestien er den korteste vej mellem det historiske centrum i Alken og nabobyen Bjedstrup, mens Alken Station er en meget ung bydannelse.
Landskabsmæssigt udgør vejen et markant landskabselement med seljerønhegnet og det snoede forløb op over bakkerne i smuk samklang med den nærliggende fredede gravhøj. Vi er mange der nyder synet på vores daglige vej til og fra arbejde.
Miljømæssigt er stien interessant fordi skråningen langs stien har langt større diversitet end et nyetableret markhegn. Da der er stor afstand til nærmeste læhegn, fungerer den også som en vigtig korridor for insekter og andre dyr og rønnebærrene er føde for fugle om vinteren. Der er tvivl om stien er beskyttet under naturbeskyttelsesloven, fordi der måske er tale om et gammelt skel eller dige, idet der ligger masser af store (udslæbte) sten mellem træerne i seljerønhegnet, og fordi der på visse strækninger er et dykningsskel.

Hvis den gamle skolesti nedlægges, er lodsejer indstillet på at ’spor i landskabet’ omlægges til den ny-anlagte vej, som er mindre direkte, mere vind-omsust, men har smuk udsigt.
Kommunen havde i første omgang givet lov til at den gamle skolesti kunne nedlægges, men har tilbudt at revurdere sagen. Stigruppen og naturfredningsforeningen har desuden aftalt et møde med lodsejer for at diskutere sagen. I stigruppen har vi brug for at høre din mening, så vi kan tage det med til mødet.
Har du en mening om det, så kontakt Anne Mette Lykke (tlf 30783171 eller mail amlykke@gmail.com
eller en anden fra Stigruppen senest lørdag 26. april.
Hilsen Anne Grete Viborg, Anne Grethe Frøslev, Jakob Gewitz og Anne Mette Lykke fra Stigruppen.

 
 Kort over Lindal Bakker - fra 1872 - se skolestien.
 
 Kort fra 1817 - skolestien fra Alkengård til Bjedstrup - se i større format
 
 Udsigt fra Sporet i 2009 (Foto: Poul Westesen)

 
 
 
 
 Se planen om at nedlægge den sydlige del af skolestien - og erstatte den  med en mindre direkte, vestlig vej.
 
 
 Se pjecen Sporet mellem Alken, Bjedstrup og Svejstrup.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. juli 2013 * Nye trapper på sporet. Anne Mette Lykke fra Stigruppen opfordrer alle til at tage en tur på den 5,7 km. lange gåtur på ’sporet mellem Alken, Bjedstrup og Svejstrup. Sporet er nemlig blevet slået, der er kommet flis, solide nye trapper, og så er en lille del af vandløbet ved Kirstinelund blevet fritlagt. Se pjecen.


 

31. maj 2010 * Stigruppen får nyt blod. Stigruppen, der er aktuel med en sportur søndag 12. juni, har fået nye medlemmer og består nu af Estrid Bek, Anne Grete Frøslev, Poul Ganer, Anne Mette Lykke og mig, skriver Anne Grete Viborg.


22. maj 2010 * Sporenes dag på Sporet mellem Alken, Bjedstrup og Svejstrup. Søndag 12. juni kl. 13-15. Mødested: Ved trinbrættet i Alken. Efter en kort velkomst går vi sporet rundt. Undervejs vil Jakup Sørensen, der er naturvejleder i Danmarks Jægerforbund, fortælle om natur og dyreliv. Der vil blive serveret en forfriskning undervejs. Arrangører: Stigruppen i Alken, v. Anne Mette Lykke og Anne Grete Viborg.


22. nov. 2010Fondspenge til nye stier. Stigruppen har fået en henvendelse: 'Spor i Landskabet fået vokseværk. Gennem Nordea-Danmark fonden og lokale Grønne Partnerskaber har Spor i Landskabet fået midler til at igangsætte en relancering af Spor i Landskabet.
Vi har over de næste fem år mulighed for at finansiere de direkte materialeomkostninger til etablering af 350 nye spor over hele landet.' Se www.spor.dk), fortæller Anne Mette Lykke.
Dermed skulle der nu være gode muligheder for at få støtte til etablering af nye spor, og netop derfor ville det være fint med nye medlemmer i stigruppen Alken-Svejstrup-Bjedstrup netop nu. Interesserede kan henvende sig til mig (
amlykke@gmail.com).
5. juli 2009 * Stigruppe på vågeblus - og dog. Stigruppen sætter sig selv på 'vågeblus', dog mødes vi engang imellem, men kan muligvis også engageres, hvis nogle brænder for en god idé/sti og vil gøre et stort stykke arbejde, oplyser Jacob Gewitz. Dog arbejder Anne Mette og Anne Grete fra Alken videre med stien fra stationen til legepladsen - den vil vi gerne have realiseret snarest. Og så er der Pouls Ganers gamle forslag om en cykel- og vandre sti fra Ry til Alken/Skanderborg langs jernbanen og hvorfor ik'? Prøv lige at tænke den idé efter, hvor fedt kunne det ikke være! Læs smalltalken 5. juli 2009.
                                                                         

16. feb. 2009 * Poul på  sporet. Vi var en tur omkring sporet forleden, skriver Poul Westesen, der har sendt dette dejlige foto taget ud over Alken Enge - på en solbeskinnet dag med lidt sne hist og pist. (Foto: Poul Westesen)

27. maj 2008 * Vi skal holde os til stierne. Susanne Skaarup fra kommunen gør - via Anne Mette Lykke fra Stigruppen - opmærksom på, at vi ikke skal gå egne veje, men holde os til sporet i Langdalen og på Skolestien. Jagtskilte skal også respekteres af hensyn til alle parter - der skydes med hagl - og aftalen om at kunne bruge stierne skal helst holde.
21. okt. 2007 Smuk spor-indvielse med overvældende deltagelse. 135 trampede med på resultatet af tre-fire års tålmodigt og sejt benarbejde fra Stigruppen: Sporet ved Alken-Bjedstrup-Svejstrup. Se fotos fra to- og firbenedes søndagstur. (Foto: Sanne Dudoret)

6. okt. 2007. * Indvielse af "nyt "Spor i Landskabet" mellem Alken, Bjedstrup og Svejstrup. (Pressemeddelelse fra Stigruppen:) Skanderborg Kommune og stigruppen i Alken, Bjedstrup og Svejstrup inviterer til indvielse af en ny afmærket rute søndag den 21. oktober kl. 10 ved Alken Station.
Stien vil blive indviet af Hans B. Mortensen fra stigruppen og Carsten Jacobsen, formand for Forsynings- og Miljøudvalget. Efterfølgende vil der være mulighed for at gå stien rundt. Undervejs vil der være en lille forfriskning, og det være muligt at stille spørgsmål til lodsejere. Landskabsarkitekt Bendt Nielsen, Søhøjlandets Økomuseum, går med på turen, hvor han vil fortælle om den spændende historie, der knyttes til landskabet. 
Alken, Bjedstrup og Svejstrup hørte i middelalderen under Øm Kloster, og blev derfor efter reformationen kongeligt gods. Fæstebønderne blev administreret fra Skanderborg Slot og blev en del af Den Skanderborgske Vildtbane og Det Skanderborgske Rytterdistrikt. Da jernbanen kom, opstod et trafikalt knudepunkt omkring Alken Station, hvor byudviklingen koncentrerede sig. Kom og bliv klog på, hvor det "rigtige" Alken ligger o.m.a. 
Stien, der har været nogle år undervejs, er blevet til ved et samarbejde mellem stigruppen og de lokale lodsejere, som har stillet jorden til rådighed. Stigruppen har malet pælene, sat skilte på pælene, lavet teksten til folderen og sørget for en tegning til folderen. Landskabsarkitekt Bendt Nielsen har lavet indholdet på tavlerne. Kommunen har stået for beskæring af træer, slåning af græs, opsætning af hegn, pæle og spang (små broer), lavet formalia overfor lodsejerne og kontakten til Spor i Landskabet og Naturklagenævnet. Friluftsrådet støtter stien med et mindre beløb.
Fakta: Sporet indvies på "Sporenes Dag" og er et af flere arrangementer landet over. Tanken bag Spor i Landskabet er at forbedre befolkningens muligheder for på vandreture at opleve den danske natur på egen hånd. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med jordejerne, som frivilligt etablerer vandrestier på deres jord, skov og/eller åbne land.
Yderligere oplysninger: Hans B. Mortensen, stigruppen, tlf.: 8788 5088 (hjemmenummer) og Susanne Skårup, Skanderborg Kommune, tlf.: 8794 7176 (arbejdsnr.) 
21. aug. * Inspireret af byfestdansen. Bæk-nyder og sangskriver Poul Ganer lægger nu op til indvielsen af skolestien. Læs smalltalken. (21. aug.) 

6. aug. Grønt lys for den gamle skolesti mellem Alken og Bjedstrup. Anne Mette Lykke fra Aneshøj oplyser på vegne af Stigruppen, at der nu kan åbnes op for den gamle skolesti.  Naturklagenævnet har erklæret, at det omstridte stistykke i Bjedstrup ligger i det åbne land og er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 26 om offentlighedens adgang til færdsel ad veje og stier i det åbne land. Der vil inden for de næste måneder blive sat pæle og skilte op, og stigruppen satser på en officiel åbning 21. oktober. Godt nyt for natur-nydere!
29. maj  * Endnu en sommer uden gåtur på den gamle skolesti. Der er nyt fra stigruppen, der bl.a. kan fortælle, at stiforløbet mellem Alken og Bjedstrup ikke kan gennemføres før en afgørelse i Naturklagenævnet. Anne Mette Lykke skriver på vegne af gruppen: "Som mange nok har bemærket, er første del af naturstien allerede i brug; det gælder stykket mellem Bjedstrup og Svejstrup Enge langs Langdalen. Vi venter dog stadig på, at Hededanmark skal sætte pæle op, så stien bliver lettere at finde. Den anden del af stien mellem Bjedstrup og Alken er sat i bero indtil efter sommerferien, da vi venter på svar fra Naturklagenævnet.
 Stien følger 'den gamle skolesti', hvoraf ca 50 meter p.t. er en privat fællesvej, som også er indkørsel til ejendommen Bjedstrupvej 7a. Beboerne på ejendommen har klaget over, at den private fællesvej bliver en del af stien. I stigruppen mener vi dog, at det er naturligt, at stien følger 'den gamle skolesti'. Vi bliver desværre nødt til at bede om, at man venter med at bruge stien mellem Bjedstrup og Alken, indtil Naturklagenævnet har taget stilling i sagen (derfor de opstillede skilte) - selvom det piner os med endnu en sommer uden gåture på 'den gamle skolesti'."
Hilsen stigruppen - Hans Mortensen, Anne Grete Viborg, Hanne L. Nielsen, Jacob Gewitz, Kirstin Thomsen, Poul Ganer og Anne Mette Lykke.

10. apr.
* Yderligere 2,8 mio. kr. til asfalt.  Tilbage fra påskeferie korrigerer Knud Martin Kjeldsen sine oplysninger: Udover de 2,0 mio. forventer han yderligere 2,8 mio. kr. sat specielt af til asfaltarbejder. Det ændrer dog - med han egne ord - ikke på hans dystre udmelding om øvrige anlægsarbejder - bl.a. skolestien ved Alken. 

 8. apr. * Sikker skolesti skudt år ud i fremtiden. Ry Kommune ville ellers etablere den planlagte cykelsti langs Emborgvej i 2007, men nu i Skanderborg Kommune har det lange udsigter. Stiprojektet vil koste ca. 1,6 mio. kr. - og til veje, asfalt og stier bliver der i 2007 afsat ca. 2,0 mio. kr. ialt i hele kommunen! I 2008 er der måske det dobbelte beløb, men chefkonsulent Knud Martin Kjeldsen, Skanderborg Kommune, er ikke optimistisk på Alkens vegne:

P.t. er der ønsker for 16 mio. kr. i alt. Og så kommer Ry Bymidte udover. Et stiprojekt ved Bakkelyvej i Ry blev i  første omgang prioriteret frem for skolestien ved Alken, men efter sammenlægningen har der heller ikke været penge til det. Skolestien skal løbe som Sandvejens forlængelse, langs Emborgvej til Skanderborgvej, hvor der er cykelsti til Bjedstrup Skole. Stigruppen har arbejdet for stien i tre år, og aftalen med lodsejeren var på plads.


Indlæg fra byfestbladet 2006 - af Anne Grete Viborg


 

På med gummistøvlerne

Ny vandretur op mod skolen snart mulig

Nu varer det ikke længe, før der bliver mulighed for en vandretur fra Bjedstrup Skole til Alkenvej. Det er den første del af stisystemet mellem Alken by og Bjedstrup Skole.


Luftfotoet kan købes som postkort hos købmanden.

 

Denne del af stisystemet karakteriseres som et ”Spor i Landskabet”. Man kan kun færdes til fods iført passende fodtøj, og i våde perioder anbefales gummistøvler.
Der gælder en række regler, når man færdes på et ”Spor”. Sporet er blevet etableret ved aftaler med de involverede lodsejere og med deres billigelse.
Stien vil være afmærket med pæle. Ved begyndelsen af stiforløbet vil der blive placeret foldere, der vil beskrive stien. Det forventes at man tager hensyn til dyre- og planteliv, holder sin hund i snor og holder sig indenfor den afmærkede sti.
Lodsejerne har ret til at lukke sporet, når der er jagt. Hvis publikum ikke overholder hensynet til lodsejerne og til naturen, kan lodsejeren lukke sporet.
Det bliver en rigtig dejlig oplevelse at gå på denne del af stien. Den løber langs hegn og krat, gennem tunneldalen ved Kirstinelund, op langs hegnet ved Jens Truest, op ad bakken, hvor der er en vældig smuk udsigt ned over Langdalen.
Herefter går sporet ned i dalen, over bækken og langs med bækken ud til Alkenvej.
Den anden del af stien, fra Alkengård op over bakken med kæmpehøjen og ned til Bjedstrup Skole, regner vi også med snart bliver en realitet. Her er stadigvæk bare et par løse ender.
Cyklestien, som vi havde fået lovet, fra Sandvejen ved Alkenvej og ud til Skanderborgvej, kunne Teknisk Udvalg alligevel ikke finde midler til, da en cyklesti ved Bakkelyvej i Ry fik en højere prioritet. Den er blevet udskudt til efter kommunesammenlægningen. De vil måske påbegynde den del af stien på nordsiden af jernbanesporene, så børnene kan undgå at cykle over viadukten til skole.
Kommunens Agenda-medarbejder Susanne Skårup og Knud Martin Kjeldsen fra Teknisk Forvaltning har bistået Stigruppen, hentet ekspertbistand og praktisk bistand.
Kommunen vil også sørge for vedligeholdelse af stier og spor.

På Stigruppens vegne - Anne Grete Viborg


 

 

Stigruppen består af Hans Mortensen og Kirstin P. Thomsen fra Svejstrup, Poul Ganer, Ry, Anne Mette Lykke, Anne Grete Viborg og Hanne Lisbeth Nielsen fra Alken samt Jacob Gewitz  – midt i mellem.