Forside
Borgerforening
Bestyrelse
Historie
Generalforsamlinger
Generalforsamling 2007
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2009
Generalforsamling 2010
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2017
Ekstra generalforsamling december 2020
Generalforsamling 2021
Vedtægter
Sankthans 2007
Organiseringen af ABAF's aktiviteter
Tovholdere
Fællesspisning
Byfest
Bhutan-gruppen
Borgerforening 2018
Borgerforening 2017
Borgerforening 2016
Borgerforening 2015
Borgerforening 2014
Borgerforening 2013
Borgerforening 2012
Borgerforening 2011
Borgerforening 2010
Borgerforening 2009
Borgerforening 2008
Borgerforening 2007
Fastelavn 2011
Alken-Alken-Alken
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 

Generalforsamling ABAF 2009

Alken Borger- og Aktivitetsforening

Referat fra generalforsamling torsdag den 26. februar 2009

1. Valg af dirigent og referent.

Poul Westesen valgt som dirigent og Erik Overgaard som referent. Dirigenten takkede for

valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.

Ved formand Jan Mortensen. Kort og præcis beretning hvor formanden beskrev et godt år

2008 med mange og gode arrangementer i borgerforeningen.

Beretningen godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab.

Ved Eva Nikolajsen. Regnskabet balancerer på ca. 280.000 d.kr.. Ekstraudgifter i 2008 på

ca. 30.000 d.kr. til anskaffelse af toiletvogn og vandtilslutning til hus på legeplads medfører

at foreningens egenkapital ultimo 2008 er skrumpet til knap 60.000 d.kr. (godt 91.000 d.kr.

ultimo 2007) .

Regnskabet godkendt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg Troels Larsen og Eva Nikolajsen. Begge genvalgt.

Valg af suppleanter.

Erik Overgaard og Jan Andresen genvalgt som hhv. 1. og 2. suppleant.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Hans Hornbek og Claus Madsen genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant.

5. Fastsættelse af kontingent.

Vedtaget at fastholde kontingentet uændret på 200 d.kr for voksne (over 25 år) og 150 d.kr

for børn/unge (under 25 år).

6. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Mogens Andersen anmodede borgerforeningen om at genetablere mulighederne for at spille

billard. Borgerforeningen lovede at gå videre med forespørgslen til Alken Mejeri.

Gary Craig oplyste, at han i 2009 havde tænkt sig at tage kontakt til de unge i byen for at

finde ud af hvilke aktiviteter de kunne tænke sig at borgerforeningen oprettede.

Finn Bech-Nielsen spurgte til borgerforeningens visioner for 2009. Formanden Jan

Mortensen gav udtryk for at han gerne så nogle nye aktiviteter til byfesten og især gerne

aktiviteter for de unge.

Karin Fosdal opfordrede borgerforeningen til at være aktiv og søge indflydelse på den

kommende kommuneplan. Evt. ved afholdelse af et borgermøde.

Gary Craig opfordrede ligeledes til et borgermøde omkring de nye flygtninge som kommer

til byen i løbet af 2009.

Troels Larsen oplyste, at der formentlig den 18. marts 2009 bliver afholdt informationsmøde

hvor Det Grønne Partnerskab Vædebro vil informere om de kommende planer for Vædebro

og de spændende fortidslevn der ligger i området.

Poul Westesen opfordrede borgerforeningen til renholdelse af legepladsen. Eventuelt ved en

forårsrengøringsdag.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen ved at takke de tilstedeværende for god ro og orden.

Referent Erik Overgaard