Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Natur
Alken Saftklub
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Boliger - tidligere opslag og historier
Ny Bosætning i Alken
Lundhøjsvinget 1
Shelter i Alken
|
 

Brugernavn:

Adgangskode:


 

Powered by GATE technologies

 
 
Bolig i og omkring Alken
- det seneste halve års tids bolig-historier samt boliger, der tidligere er sat til salg og udleje og stadig er ledige. 

Se også Bolig i og omkring Alken - tidligere historier og opslag for at læse om endnu tidligere boliger til salg og leje og historier om, hvem der er flyttet hvorhen.
 
26. nov. 2020 * Fabulas-punktet i byrådet udsat til næste møde. Punktet om Fabulas-projektet ved Enggården blev taget af dagsordenen igen på byrådsmødet onsdag. Michael Eberhardt har forelagt nye oplysninger, som økonomiudvalget skal præsenteres for. Sagen skal så på mødet i december. Til alken.dk oplyser Eberhardt, at det gælder oplysninger om købsaftalen på smedens ejendom, Emborgvej 80.
 
 
20. nov. 2020 * Nyeste forslag er 48 boliger i to etaper. Det seneste forslag fra Fabulas er nu 38 andelsrækkeboliger og 10 kompaktgrunde fordelt på to etaper på henholdsvis 30 og 18 boliger. Se forslaget i bilag under udvalgsreferatet punkt 290.
En læser spørger: Hvordan nu lige pludselig et helt nyt forslag, når høringen gik på et andet forslag? Det er fordi, at et boligprojekt kan nå at ændre sig flere gange helt frem til en lokalplan, der er den endelige detaljerede plan, før der kan bygges. Ligesom ved Anes Høj 2, hvor Jakobsen Huse stadig arbejder med boligstørrelser og placering og der endnu ikke er et forslag til lokalplan. Det som byrådet på onsdag skal forholde sig til, er langt tidligere i forløbet, nemlig kommuneplanen - der sætter rammerne for placering og formål. Hvis der overhovedet kommer en kommuneplanændring, kan den nærmere udformning af et boligprojekt godt ændre sig igen - i dialog med naboer, kommune og andre myndigheder.

 
20. nov. 2020 * Præcisering: Nyheden om økonomiudvalgets beslutning var ikke helt præcis i går. Nu er den rettet, så det fremgår, at vedtagelsen går på at "en videre stillingtagen til en udvidelse af Alken mod vest afventer en afslutning af planarbejdet for Anes Høj 2." Altså ikke, at byggeriet skulle være færdigt, som det først fremgik.

 
 
19. nov. 2020 * Flertal i økonomiudvalget vil lade Fabulasprojekt vente til efter Anes Høj 2. På baggrund af høringen har et flertal (S-SF-R) i økonomiudvalget ønsket at lade en beslutning om viderebehandling af kommuneplanlægning for Fabulas' generationsfællesskab ved Enggården vente til efter planarbejdet for Anes Høj 2-projektet er færdigt. Mindretallet (V-DF-K) har forlangt den sag i byrådet, så det kommer den på onsdag 25. november. Læs udvalgsreferatet punkt 290.
 
19. nov. 2020 * Michael Eberhardt har købsaftale på smedens ejendom. Lige nu kan det gå begge veje, men Michael Eberhardt oplyser til alken.dk, at Fabulas sammen med tre kapitalpartnere har en købsaftale klar til smedens ejendom, Emborg 80, med tilhørende 10 hektar ned til Mossø. Ejendommen, der har stået til salg siden august 2017, har han tænkt ind i generationsfællesskabets muligheder med bl.a. offentlig søadgang. Han kalder udvalgsflertallets beslutning 'noget møg' og er, som det står nu, ikke sikker på, om købet af Emborgvej 80 skal gennemføres - og hvad fremtiden bliver for Enggården.

 
19. nov. 2020 * Friplejehjem droppet igen. Planen om et friplejehjem i Alken er droppet igen, fremgår det af økonomiudvalgets referat. Læs udvalgsreferatet punkt 290.
31. okt. 2020 * Naboønsker fra Anes Høj til Nye Anes Høj. Miljø- og Planudvalget har haft den nye udstykning ved Anes Høj oppe igen, og nu lægges der op til forhøring. Blandt andet kommer der "løbende henvendelser fra de nærmeste naboer med bekymringer om og ønsker til den nye udstykning. Det fremgår blandt andet, at der ønskes vejadgang via Alkenvej fra øst og ikke via Anes Høj, at der bygges for tæt, når bebyggelsen samles i den ene ende af området, at den mest naturfølsomme og smukkeste nordlige del med slugt med et lille rislende vandløb ønskes friholdt fra bebyggelse og vejanlæg, og at bebyggelsen holdes i en afstand af min. 7 meter fra eksisterende bebyggelse. Dog fremgår det af seneste henvendelse, at der ønskes et grønt bælte på minimum 7 meter mellem de bagerste grunde i det nuværende Anes Høj og de forreste grunde i det nye Anes Høj. Dertil en afstand til byggefelter på 5 meter, det vil sige i alt 12 meter fra naboskel til ny bebyggelse. Endvidere ønskes kun et-plans huse i forreste række mod eksisterende Anes Høj." Administrationen lægger op til foroffentlighed, idet der ikke længere er tale om mindre ændringer i Kommuneplan 16’s rammedel, og foreslår en høringsperiode på to uger. Nu skal sagen i Økonomiudvalget. Se punkt 198 her.

22. sep. 2020 * Ikke to store udbygninger på kort tid. Det er hovedbudskabet i et høringssvar angående Fabulas-udstykningen, der samlede 145 underskrifter - hovedsageligt fra folk i og lige omkring Alken. Karin Fosdal står som afsender på svaret, der også fremhæver: 'Vi ønsker ikke Fabulas-projektet, da vi som landsby ikke kan forholde os til et nyt projekt, før Anes Høj 2 er en del af Alken'. Før argumenterne om narur, byggetakt, uoverskuelighed og trafik, ridses op, fremhæves det, at 'Vi ser gerne udvikling af vores landsby, det er forløbet, dette handler om'.
Se hele høringssvaret med de 145 underskrifter.
12. sep. 2020 * Fabulas vil bygge selv uden skole. Det kunne man læse i Ugebladet Skanderborg, hvor Michael Eberhardt udtaler sig.
5. sep. 2020 * Høringsfrist på tirsdag - så det er nu. Julie Abildgaard fra ABAF har fået Inger Juul fra Plan og Byudvikling i kommunen til at skabe overblik over politiske forløb, høringer og frister over de to byggeområder, der aktuelt er i spil:

Aneshøj 2: Arealet er med i kommuneplanen som to rammeområder. Lokalplanarbejdet er politisk igangsat, men projektet er under ændring - seneste bebyggelsesplan er vist med sokkelgrunde og en mere samlet bebyggelse, hvilket gør det nødvendigt at ændre på kommuneplanramme og ændre bebyggelsesprocent. Det forudsætter politisk stillingtagen og en for-offentlighed/debat. Så i givet fald bliver der en 14 dages høringsfrist til at komme med bemærkninger, ideer m.v.

Sagen forventes forelagt Miljø-og Planudvalget og Økonomiudvalget i oktober. Efter en eventuel høring kommer forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i minimum 4 uger.

Fabulas: Efter borgermødet for tidlig dialog er der til og med 8. september mulighed for alle til at komme med skriftlige bemærkninger. Der er ikke taget politisk stilling til, om projekt-ejernes ønsker til henholdsvis bofællesskab, almene lejeboliger og friplejehjem ønskes imødekommet. Så det er nu, det er vigtigt, at lokalområdet byder ind med holdninger/interesser/ønsker. Det gøres her.

Derefter skal økonomiudvalget beslutte, om de vil igangsætte kommune- og lokalplanlægning for hele området, dele af området eller slet ikke. Alle høringssvar medsendes til udvalgets behandling - på møde i september eller oktober.

Så længe det er uafklaret, om eller hvordan området skal planlægges, kendes ikke tidshorisonten og ej heller om eventuel udbygning skal ske i etaper. I forbindelse med eventuel kommune- og lokalplanlægning er der en række hensyn, der kan lægge begrænsninger på projektet. Et eventuelt kommuneplantillæg og en lokalplan vil blive sendt i offentlig høring i 8 uger.

Pt. er der én høring i gang og det er om bofællesskab mv. i Alken. Den er vigtig, for det er først i forbindelse med behandling af høringssvarene, at der tages politisk stilling til om projekterne ønskes fremmet.


31. aug. 2020 * Møde torsdag AFLYST. I borgerforeningen har vi valgt at aflyse det planlagte borgermøde om Fabulas og friplejehjem torsdag 3. september, skriver Julie Abildgaard. Mødet skulle have haft en udelukkende oplysende karakter og være et afsæt for Alkens borgere til at sende kommentarer og indsigelser ind til kommunen i denne tidlige høringsfase.
Frem til 8. september løber forhøringsperioden, hvor man kan sende sine forslag ind - se nærmere her.

26. aug 2020 * Volumen og tempo kom i fokus. Det blev de lidt ældre beboere, der prægede debatten på forhøringsmødet om projekterne ved Enggården - 50 deltagere på Fælleden og 20 på Mejeriet. De lidt yngre har sådan set fået nok at se til med at passe på skolen. Mange blandede sig, mange argumenter om udbygning og integration, trafik og natur var hørt - og læst - før, men nu hørte flere politikere - blandt andre borgmester Frands Fischer (S) - med.
Michael Eberhardt fra Fabulas håbede at kunne bevare både Enggården og Alken Have - og vil helst op på at bygge 30 boliger i generationsfællesskabet for at ramme en fornuftig pris. Direktør Erling Weber Jensen fra Skanderborg Andelsboligforening vil gerne bygge 20-25 almene boliger: Kun at bygge fem kan ikke hænge sammen. Bestyrelsen fra Alken Friplejehjem forsikrede, at den ikke er forlovet med Fabulas, og slog fast, at de kun vil etablere sig, hvis der er god opbakning i Alken. Direktør Frederik Gammelgaard fra kommunen slog fast, at både det trafikale og det natur- og landskabsmæssige vil blive grundigt behandlet senere i processen.
De overvejende bygge-positive fremhævede Fabulas' vilje til dialog, lydhørhed, bæredygtighed i byggeriet, åbenhed, flere ressourcer og 'venlige sjæle' til byen - og styrket elevgrundlag for skolen. Skeptikerne talte for at bevare Alkens landsbypræg, at begrænse udvidelsen og undgå alt for mange nye tilflyttere på én gang. Tempoet betyder noget, og varsomhed i den proces er nødvendig.
Et friplejehjem uden specielt bæredygtige ambitioner midt i et ellers bæredygtigt boligprojekt blev problematiseret. At nogle af lejeboligerne kunne reserveres til ældreboliger blev foreslået. Fra flere sider blev Eberhardt udfordret på præcist antal boliger, men med flere projekter i spil - leje og pleje - henviste han det til den kommende dialog.
Frem til 8. september løber forhøringsperioden, hvor man kan sende sine forslag ind - se nærmere her.

22. aug. 2020 * Jeg er vågen og behøver ikke noget wake-up-call, skriver Karin Fosdal i udviklingsdebatten og minder om, at hverken hun eller den store underskriftsgruppe siger nej til udbygning. Læs smalltalken, hvor Lone Adamsen også bidrager og argumenterer for, at småt er godt, for at modvirke skævvridning og tage vare på naturen.
22. aug. 2020 * Come on, Alken: Det er vores egen skyld, hvis advarslen om 'landsby i afvikling' bliver til sandhed. Bendt Nielsen skriver på smalltalken et wake-up-call om nødvendigheden af mobilitet i bosætningen - og henvendt til 'de gamle i Alken' om, at et stærkt drive i Alken ikke bør stå i vejen for udvikling.
 
21. juli 2020 * Fabulas-skitse - nu med bevaret Enggård. Michael Eberhard fra Fabulas har sendt endnu en dialogskitse over det mulige generationsfællesskab ved Enggården. Han understreger, at det er en dialogskitse, der meget vel kan blive ændret til borgermødet på Fælleden i byrådssalen tirsdag 25. august kl. 19.30 – 21.30. Her er friplejehjems-planen på tapetet - men altså åbenbart også Fabulas-projektet. Se skitsen i PDF.
 
 
5. juli 2020 * Farvel Alken. Det er en professor og en engageret AGF-fan, som Alken siger farvel til. Ikke mindst en kendt Alken-profil. Knud Erik Jørgensen har sat landstedet til salg, Alkenvej 32, lige uden for byskiltet. Til daglig kendt som KE, især i tv-klubben i gemakket ved siden af mejeriets festsal. Her har han mest heppet på AGF, og den lille kerne af ’hvi’e’ medsammensvorne mister nu en stemme og en kender. Hvor flytter han hen? Fra Alken til Tyrkiet af alle steder. I det solbeskinnede Izmir venter hans kone Asli og en bolig i millionbyen på vestkysten. Hvad så med Aarhus Universitet og det politiske fag, Statskundskab? KE er forsker, arrangerer seminarer, skriver afhandlinger og artikler om EU og Europas ikke altid ligefremme udenrigspolitik. Samt dansk udenrigspolitik i den sammenhæng. Der er emner nok. Så han fortsætter med arbejdet via nettet og telefonen, sådan som mange af os i øvrigt har indrettet det siden midten af marts. KE søgte i 1999 ’en bolig på landet’, og ud fra søgekriterierne dukkede Alken op. - Huset trak, og så fik jeg en fin landsby med i købet, husker han. Her ved afrejsen er der ikke dyr på stedet bortset fra en kat og et tårnfalkepar med unger. Der er 8,5 hektar jord på matriklen. Men man vil måske huske i Alken, at han i fem-syv år holdt ca. 25 kødfyldte geder til afgræsning af marken. Gedebukken Dario var særlig fin og blev præmieret. Nu bliver salget fremsat i mæglerfirmaet Lilienhoff. De har specialiseret sig i ejendomme i natur-områder som Alkens. Prisen sættes til 3.495.000 kr. (Foto og tekst: Peter Abildgaard)
29. juni 2020 * Hvad med 20 til Aneshøj 2 og 20 til Fabulas? I den verserende debat på smalltalken om de mulige udvidelser af Alken har Pernile Benzon nu et indlæg, hvor hun blandt andet lufter tanken om 20 boliger til Aneshøj 2 og 20 til Fabulas.
 
28. juni 2020 * Lad Væksten Gro er overskriften på Michael Schmidts svar på smalltalken til Mark Blumenkranz, der i denne uge har skrevet om at være velkommen i Alkens fællesskab. Læs smalltalken.

24. juni 2020 * Om at være velkommen i Alkens fællesskab. Mark Blumenkranz, der sammen med sin hustru har været skrevet op til Anes Høj-udbygningen og nu til Fabulas-projektet, søger fællesskabet i Alken. Han funderer over situationen i byen, hvor han fornemmer en del modstand og kalder det 'modstand mod de ansigtsløse'. Læs smalltalken.
 
2. maj 2020 * Kommentarer og indspark velkomne. Michael Eberhardt, direktør i Fabulas, der ejer Enggården, skriver, at både inden og på selve det borgermøde om den ønskede udstykning, der endnu ikke er sat dato på, modtager han gerne kommentarer og indspark omkring ændringer til den skitse, som er præsenteret for Skanderborg Kommune. 'Efter borgermødet kan Fabulas tilrette og fremsende en revideret plan til kommunen, såfremt dette er resultatet af borgermødet, hvilket er forventeligt', skriver han blandt andet på smalltalken. Se tegningen i PDF
24. apr. 2020 * Bestyrelsen bag friplejehjem er åben over for andre muligheder. Jan Ove Lihn, Svejstrupvej 2, er formand for Alken Friplejehjem og oplyser til alken.dk, at bestyrelsen arbejder på og er åben over for andre placeringer end på Fabulas' grund, men at placeringen i Alken vil være god for både Svejstrup og Bjedstrup, for at holde sammen på lokalsamfundet, og så vil friplejehjemmet betyde 25 nye arbejdspladser. Lihn understreger - ligesom Michael Eberhardt fra Fabulas - at de to parter ikke har andet med hinanden at gøre udover ønsket om at købe en hektar jord, hvilket forudsætter enighed om selve udstykningen.
- Hvordan bygningen i givet fald skal placeres, har vi vores egen arkitekt til at vurdere, men først når vi har en godkendelse, og borgerne i Alken er med på vores idé. At vi valgte at gå i dialog med Michael Eberhardt skyldes, at han havde et areal, vi muligvis kunne købe til en fornuftig pris, og at han virkede interesseret, siger Jan Ove Lihn, der understreger, at skitsen for plejehjemmet kun er et foreløbigt forslag og ikke godkendt.

 
 Se tegningen i PDF
23. apr. 2020 * Fabulas vil give plads til friplejehjem. Fabulas, der ejer Enggården, har nu udover planen om et generationsfællesskab med 34 boliger i etape 1 og 18 boliger i etape 2 nu skitseret, hvordan foreningen 'Alken Friplejehjem' eventuelt kan købe en byggegrund som nabo til boligprojektet. Økonomiudvalget besluttede i går at sende forslaget i såkaldt forhøring, og det indebærer et borgermøde med Miljø- og Planudvalget som vært, hvor Fabulas kan præsentere projektet. Forhøringen skal løbe i '14 dage begyndende fra den dag, der kan inviteres til borgerdialog' lyder det. Et friplejehjem skal i dette forslag rumme 24 beboere, og på tegningen er der også markeret en 'friinstitution'. Ifølge denne skitse skal Enggården i modsætning til tidligere skitseforslag rives ned, og friplejehjemmet bygges, hvor der før var skitseret vådområde/regnvandssø. Michael Eberhard siger til alken.dk, at Fabulas ikke har noget med friplejehjemmet at gøre, men har indvilliget at afhænde en byggegrund til formålet. Friplejehjemmet tænkes ikke som en del af generationsfællesskabet, men de to parter kan få glæde af hinanden som naboer. Eberhard arbejder på at få engen friholdt til regnvandshåndtering og Enggården bevaret, evt. ved at rykke byggeriet lidt længere ud langs Emborgvej. Skitsen,der nu har været behandlet politisk, har været en del af dialogen med planafdelingen i kommunen, og Eberhard vil have en revideret skitse med til borgermødet.
Læs hele sagsfremstillingen under punkt 94 på økonomiudvalgets møde 22. april

 
20. apr. 2020 * Sine Erbs vil sælge. Den 148 kvadratmeter store villa på Søbjergvej 4 er nu sat til salg hos Home.
1. mar. 2020 * Nedsat pris på Peter og Ingrids hus. Vi har lige sat vores fine hus på Alkenvej 77 300.000 kr. ned og holder Åbent Hus lørdag 7. marts kl. 11.00-11.30. Så hvis du kender nogen, som overvejer at flytte og også har lyst til at bo her i det smukke Søhøjland, så tag dem under armen og kom, skriver Peter Wittenburg og Ingrid Hegland.
5. jan 2020 * Toværelses lejlighed på Boesvej ledig per. 1. februar. Så er der blevet en lejlighed ledig her på vores dejlige ejendom, der ligger ude på landet mellem Alken, Svejstrup og Boes. Lejligheden ligger på 1. sal og er på 48 kvm. Der er et mindre soveværelse, en stue med åbent til køkkenet og et badeværelse med brusebad. Der er desuden et fælles vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler, samt en stor fælles have. På matriklen bor der pt seks voksne og fem børn i alderen 5 -14 år. Husleje incl. lys og varme er 4400 kr. per måned. Hvis dette har din interesse, er du velkommen til at ringe til Iben Munk på tlf. 60192135 for at aftale nærmere.
 
1. nov. 2019 * Projektlokalplan skal sikre, der ikke bliver parcelhusområde ved Enggården. Som omtalt efter seneste møde har økonomiudvalget anbefalet, at området ved Enggården 'undersøges videre med henblik på udarbejdelse af et selvstændigt kommuneplantillæg og en projektlokalplan, der muliggør etablering af et generationsbofællesskab (projektvisionen) på en del af området'.
For at gøre os klogere på den formulering forklarer planlægger Inger Juul fra kommunens afdeling for Plan og Byudvikling på opfordring fra alken.dk:
  • Økonomiudvalget anbefaler, at der ikke arbejdes videre med område B (ved Enggården) i et samlet kommuneplantillæg for landsbyerne.  
  • Dette for at sikre, at området bliver planlagt til et generationsbofællesskab og ikke som parcelhusområde.
  • Med et samtidig lokalplanforslag for en projektlokalplan, der udlægger området til et generationsfællesskab, kan vi sikre os, at det er det, der kan realiseres. 
  • I et kommuneplantillæg kan vi udlægge boliger – i form af åben-lav (parcelhuse), tæt-lav (rækkehuse) og etageboliger. Det ville ikke sikre, at området så efterfølgende bliver planlagt til et bofællesskab. Men det kan vi sikre ved at lave lokalplanen samtidig. 
  • Det betyder også, at offentligheden kan forholde sig til begge planer på én gang. 
I referatet blev som tidligere omtalt pointeret, at ingen af de nye områder i landsbyerne endnu er sikre på at kunne udlægges til boligformål. Anbefalingen her skal også behandles i byrådet.
Se Fabulas' dialogskitse om et generationsfællesskab

 
26. okt. 2019 * Generationsfællesskabet stadig i spil. Økonomiudvalget i Skanderborg Kommune har nu gennemgået en lang række forslag til udstykninger i landsbyerne og lægger op til. at området ved Enggården 'undersøges videre med henblik på et kommuneplantillæg med tilhørende projektlokalplan for et generationsfællesskab (projektvisionen) på en del af området.' Området ved Alken er nævnt efter en række andre, der åbenbart mere umiddelbart kan arbejdes videre med, men er altså fortsat i spil. Forvaltningen, der jo som tidligere beskrevet ikke kan anbefale projektet af landskabelige og geologiske grunde, pointerer, at beslutningen om at arbejde videre med de anbefalede områder ikke er ensbetydende med, at områderne er sikre på at kunne udlægges til boligformål. Læs selv under punkt 239 på Økonomiudvalgets dagsorden 23. oktober 2019: Kommuneplantillæg for lokalcentre og landsbyer. Anbefalinger til det videre arbejde.
Under punkt 240 ekspederede økonomiudvalget videre til byrådet, at der skal påbegyndes lokalplan for Jens Thors udstykning på Anes Høj.

 
24. okt. 2019 * Hanne og Henri har sat huset til salg. På Alkenvej 141 har Hanne og Henri Vivike sat deres hus til salg. Se mere på EDC.
 
6. okt. 2019 * Tyrolerhuset og La Vie i tredobbelt flytning. To af husene til salg får nu nye ejere. Først Tyrolerhuset på Alkenvej 66: Jesper Steindorff og Malene Munk har købt en landejendom på Randersvej i Tulstrup-området. Så nu kan vi endelig få udlevet vores drømme om at komme på landet, skriver Malene, der forsikrer, at de glæder sig meget til det nye landmandsliv og også er bedrøvede over at flytte fra Alken. Nye ejere bliver beboerne i La Vie på Emborgvej 100, Maria Malmø og Asger Jakobsen, som i Tyrolerhuset får deres ønske om mere luft og åben mark opfyldt - og altså kan blive i Alken. Den tredje implicerede familie overtager La Vie til nytår - de kommer fra Nørrebro i København og har et par små piger. 

24. sep. 2019 * Lokalplan for Anes Høj på vej i gang. Plan- og Miljøudvalget har tirsdag 1. oktober lokalplanen til Jens Thors udstykning med 19 huse på dagsordenen. Der lægges op til politisk behandling af lokalplanforslag og et mindre kommuneplantillæg, så det efter offentlig høring skal kunne vedtages i juni. Udvalget skal også se på forslaget fra Torben Nielsen om alternativ vejadgang. Se dagsordenpunkt 179 med bilag.

7. aug. 2019 * Jørgen-Ulrich lejer sit hus ud i to år. Fra 1. november lejer Jørgen-Ulrich Raunskov sit hus på Søbjergvej 11 ud - for to år. Se opslag.
5. aug. 2019 * Alexander vender tilbage med familie. Som lille dreng flyttede Alexander Brunsø sammen med sin familie for 26 år siden fra Alkenvej 44 til Ry - og vender nu tilbage - sammen med sin familie. De glæder sig til i april at overtage ejendommen Alkenvej 41 fra familien Gewitz', der skal bygge på Sydskrænten: Alexander på 31, Josephine på 30, Eliya på ni og Abraham på fire kommer tæt på bedsteforældrene, Lars og Lone Brunsø, der er flyttet ind på Anes Høj. Så endnu en tre-generations-familie i nærområdet. Velkommen til - vi bringer foto til april.
 
12. juli 2019 * 'Malerens hus' til salg. Vi vil flytte til København, fortæller Peter Wittenburg og Ingrid Hegland, der har sat Alkenvej 77 til salg med udestue, to terrasser og central beliggenhed i city. 185 kvadratmeter for 2.995.000 kr. Se opstilling og fotos
11. juli 2019 * Sydskrænten godt på vej. I en historie i Ugebladet Skanderborg fortæller Ninna Gewitz om den del af den kommende udstykning bag Anes Høj, som har navnet Sydskrænten. Der  er udover Gewitz to andre andre reserverede grunde og en ledig. Lige nu er planen lokalplan i tredje kvartal i år, byggeri og indflytning i 2020. Læs historien her på side 29. 
 
3. juli 2019 * Mie og Hans sælger byggegrund i Svejstrup. På Lundhøjsvinget 1 ligger en 1007 kvadratmeter stor byggemodnet grund, som Hans Mortensen og Mie Hansen nu sætter til salg. Læs mere om grunden, området og kontaktmuligheder her.
 
21. juni 2019 * Fabulas i samarbejde om lejeboliger. På mødet torsdag på Mejeriet oplyste Michael Eberhardt fra Fabulas, at den foreløbige byggeplan nu er reduceret til omkring 30 boliger fordelt på 20 andelsboliger og 10 almene boliger i samarbejde med Skanderborg Andelsboligforening. Økonomiudvalget i kommunen skubbede i denne uge spørgsmålet om landsbyernes rammer for byggefelter i kommuneplanen videre til beslutning efter sommerferien, så næste borgermøde om eventuelt Fabulas-byggeri forventes i september. For tiden arbejder Fabulas med at friholde dammen som grønt område og at bevare de nuværende bygninger på  Enggården, som de er. Der var drøftelser om trafik, byggepriser, fremtidige priser på andelsbeviser og boligafgifter, vaskefaciliteter, p-pladser, værksteder, størrelsen på fælleshus - og hvor mange ugentlige fællesspisninger, mejeriet eventuelt vil kunne rumme. Det springende punkt er fortsat, hvorvidt byrådet overhovedet gør plads til byggeriet i kommuneplanen.
8. juni 2019 * Fabulas indbyder til borgermøde/statusmøde omkring bofællesskabet på Enggården torsdag 20 juni kl. 19. Fabulas vil gerne indbyde alle dem, som er interesserede i projektet, både for og imod, så vi kan sammenligne alle de kommentarer, ønsker, tilkendegivelser og bekymringer, der måtte komme på mødet, efterfølgende den overvejende positive feed-back, jeg har fået på mine eftermiddage ved købmanden, skriver Michael Eberhardt. Opdatering omkring processen med kommunen. Information om alternativer til andelsboliger - f.eks. almene boliger - der er en mulighed som har åbnet sig (for og imod). Information omkring forventet prisniveau (andelsbevis og leje). Dialog omkring antal enheder, tidsplan, etaper og placering. Mulige stiforløb. Andet. Jeg glæder mig til at se alle, som ønsker at deltage i dialogen, og ser frem til en hyggelig aften. Se dialogskitse om et generationsfællesskab.
 
1. juni 2019 * Kirstinelund på vej mod udvidelse. En vision om blandt andet et nyt fælleshus ved det økologiske bofællesskab Kirstinelund i Bjedstrup betyder ønske om nyudstykninger - som udtrykt i Liv i Landsbyernes visionsplan fa maj 2018 (side 10). 22. maj var der møde om byggeplaner i hele området - mellem Jens Thor fra Liv i Landsbyerne, og Julie Abildgaard fra ABAF med planlæggerne Inger Juul og Pernille Falborg Helmer fra Staben Kultur, Borger og Plan. Område A vil kræve en lokalplan, og det er der velvilje overfor. Område B er klar til ny bebyggelse, og derudover ser planlæggerne positivt på en udvidelse af Kirstinelund - tegnet ind med kuglepen. Dog skal området i givet fald vejbetjenes fra Kirstinelund, så den sag ligger i høj grad i Kirstinelunds hænder. Kommunen vil som udgangspunkt ikke ekspropriere for vejadgang. Politikerne i økonomiudvalget har sagen på dagsordenen onsdag 19. juni. 
 
1. juni 2019 * Muligheder og begrænsninger i Svejstrup. 22. maj var der møde om byggeplaner i hele området - mellem Jens Thor fra Liv i Landsbyerne, der havde sendt en visionsplan (side 9) ind, og Julie Abildgaard fra ABAF med planlæggerne Inger Juul og Pernille Falborg Helmer fra Staben Kultur, Borger og Plan. Område A mellem præstegården og Svejstrup Østergaard har planlæggerne ikke taget endeligt stilling til, men lugtgenekrav kan gøre det svært. Område B regnes som landskabeligt uheldigt - især hvis ikke Område A bebygges. Derimod er der velvilje over for såkaldt fortætning / ny udstykning syd for Lundhøjvej grænsende op til det eksisterende byggeri. Politikerne i økonomiudvalget har sagen på dagsordenen onsdag 19. juni.
 
 
1. juni 2019 * Halvdelen af Troels og Simbas dobbelthus til salg. En ejerlejlighed i et halvt dobbelthus i tre etager er nu til salg i Bjedstrup: Den gamle brugs, skriver Troels Dilling-Hansen. Se Danbolig.
28. maj 2019 * Døgnets bygge-debat smalltalken rummer indlæg fra Pernille Benzon, der kalder det uklart, hvem der nu er talerør til kommunen, Jytte Elleby, der er bekymret for, hvis Fabulas skulle sælge grunden igen, og Mikkel Schwab fra Liv i Landsbyernes bestyrelse, som på bestyrelsens vegne tager rollen som landsbyklyngens talerør på sig, og dog mener, at ABAF bør være inde over processen i Alken. Han minder om, at byrådet bestemmer i sidste ende.
27. maj 2019 * Sådan ser planlæggerne i kommunen på byggeplaner. Onsdag 22. maj var der et møde mellem Jens Thor fra Liv i Landsbyerne og Julie Abildgaard fra ABAF med planlæggerne Inger Juul og Pernille Falborg Helmer fra Staben Kultur, Borger og Plan. Mødet handlede om byggeplaner i hele området, og specifikt om Alken fremgår det af referatet, at administrationen i første omgang vil foreslå, at der ikke udlægges yderligere areal i Alken, idet der allerede er ledigt areal øst for Anes Høj, som er stort nok til at rumme boliger til de næste års udvikling. I fald at det politisk ikke vurderes at være tilstrækkeligt areal, vil administrationen arbejde videre med område B (ved Enggården) - dog i reduceret omfang, så der ikke udlægges for store arealer. Så vidt embedsmændene. Politikerne i økonomiudvalget har sagen på dagsordenen onsdag 19. juni. alken.dk vender snarest tilbage, hvad angår byggeplaner og -ønsker i Bjedstrup og Svejstrup.

Gruppen, der nødigt ser Fabulas-byggeplanen komme ind i kommuneplanen nu, Estrid Bek, Karin Fosdal, Johannes Adamsen, Henri Vivike og Michael Schmidt - har nu uddybet deres henvendelse - se smalltalken

Bestyrelsen i Liv i Landsbyerne har også skrevet for at forklare sin rolle i forløbet med visionspapir, kommuneplan, Fabulas og det seneste møde med planlæggerne. Se indlæg på smalltalken
 
26. maj 2019 * Positiv indstilling til Fabulas-nybyggeri. Læs smalltalken og se en overvejende Fabulas-positiv kommentar fra en gruppe borgere. En indstilling, der også sendes ind til kommunen. Den kommer fra Jan Günther Hansen, Berit Werner Hansen, Hanne Ravn, Søren Slebo, Mogens Andersen, Ingrid Robak og Anne Agger.
De, der er interesserede i at være medunderskrivere, kan skrive til Anne på aggeranne@gmail.com inden tirsdag aften.

I en anden kommentar udtaler Sanne Gry Hansen, Inge Nørgård og Jens Jacobsen sig positivt om flere boliger og flere mennesker.
 
26. maj 2019 * Om et rart sted, Alkens DNA og lyst til udvikling. Der er kommet gang i debatten på smalltalken om byggeplanerne - senest fra Pernille Benzon, der kom til Alken i 2002 og nu skriver om et godt sted at bo, om Alkens DNA og om lyst til udvikling. Læs smalltalken.
 
25. maj 2019 * Underskrifter mod Fabulas-projekt i kommuneplanen nu. Efter borgermødet om bl.a. Fabulas' dialogskitse om et generationsfællesskab har en gruppe - Estrid Bek, Karin Fosdal, Johannes Adamsen, Henri Vivike og Michael Schmidt - skrevet en henvendelse til kommunen om ikke at tage projektet med i kommuneplanen nu - læs henvendelsen, som andre opfordres til at skrive under på.
 
25. maj 2019 * Selvtilstrækkelighed? Efter borgermødet har Thorbjørn Herrik funderet om de to byggeplaner i Alken - og hvordan de bliver modtaget. Læs I øjeblikket har vi det herligt på smalltalken.
23. maj 2019 * Julies mødereferat er klar. På borgermødet om Alkens udvikling og ikke mindst Fabulas' dialogskitse om et generationsfællesskab. tog Julie Abildgaard fra ABAF et mødereferat - nu tilgængeligt.
22. maj 2019 * Henvendelser til kommunen angående boligudbygning og kommuneplanens rammer i Alken skal være klar inden onsdag 29. maj, skriver Julie Abildgaard fra ABAF efter borgermødet mandag. Julie samler henvendelser på julieaabildgaard@gmail.com og sender dem ind. Økonomiudvalget har emnet på dagsordenen onsdag 19. juni.
21. maj 2019 * 13 børnefamilier på vej til Alken. Jens Thor oplyste mandag på borgermødet, at der på den nye udstykning bag Anes Høj - Ny bosætning i Alken - nu efter noget udskiftning står 19 familier klar til at bygge. Deraf 13 børnefamilier. Byggeriet vil tidligst kunne begynde i maj 2020. Lokalplanlægningen er ikke begyndt.
 
21. maj 2019 * 33 tog ordet på borgermødet om udbygning, så mange tanker, overvejelser, bekymringer og visioner blev luftet om Alkens udvikling og ikke mindst Fabulas' dialogskitse om et generationsfællesskab. Trafikken, naturen, antallet af nye boliger, spørgsmålet om endnu et fælleshus, udbygningstempo, skolens udvikling og mange flere temaer var på bordet. Michael Eberhardt stillede et nyt møde i udsigt 20. juni, Julie Abildgaard fra ABAF tog et mødereferat, der kommer senere, og smalltalken er til rådighed for indlæg - også indlæg til kommunen om det kommende kommuneplanforslag, hvor der efter alt at dømme kommer et forslag til fremtidigt byggefelt ved Enggården. Mere om det forløb senere. (Foto: Karin Fosdal)
 
25. mar. 2019 * Er et Fabulas-projekt i Alkens interesse? Estrid Bek, Alkenvej, kommenterer nu i et indlæg på smalltalken dialogskitsen Generationsfællesskab fra Fabulas. Estrid nævner blandt andet, at byen i forvejen er i gang med en udvidelse med 19 grunde, regner sig frem til, at yderligere ni villaer og 44 generationsboliger vil være tæt på en fordobling og spørger, om det er den landsby, vi ønsker?
Læs smalltalken. -
der selvfølgelig er åben over for debatindlæg i den væsentlige debat om udviklingen i Alken og omegn. Skriv til alken.dk på knudabildtrup1@gmail.com.
 
23. mar.. 2019 * Dialogskitse fra Fabulas: Ni villaer og 44 generationsboliger i træ. Med blandt andet pælehuse og orangerier præsenterer Fabulas nu en dialogskitse for en række dobbelthuse i tre forskellige størrelser i klynger samt otte lejligheder i to plan ved Enggården. Se Generationsfællesskab i AlkenMichael Eberhard understreger, at der er tale om en dialogskitse beregnet som udgangspunkt for den videre proces. 

 
19. jan. 2019 * Visioner - og bekymringer - for nybyggeri ved Enggården. En fyldt sal på Mejeriet blev torsdag for første gang præsenteret for visionen fra Fabulas om et nyt bofællesskab ved Enggården, Emborgvej 97. Ditte Jensen fra Liv i Landsbyerne pointerede, at hensigten med mødet var åbenhed. Op til mødet havde der nemlig været kritik af foreningen fra flere sider: Fra én side for alt for hurtigt at kaste initiativtagerne 'for ulvene', og fra en anden for at være 'i lommen på' kapitalinteressen bag projektet. Michael Eberhard fra Fabulas satte ikke antal på boligerne, men det tidligere nævnte 40-50 vil det ikke blive - det var blot 'det optimale'. Træ som materiale vælges af hensyn til indeklima og CO2-reduktion. Søren Næsborg forpagter nu jorden til økologisk dyrkning, og der skal etableres stiadgang på grunden i samarbejde med naturgruppen i Liv i Landsbyerne. Bofællesskabet skal rumme både børnefamilier og ældre i 60-65, 90-95 og 120-125 kvadratmeter-boliger i 1 og 2 plan samt fælleshus - på begge sider af indkørselen til gården. Alken - og hele området - er valgt pga. aktivt landsbymiljø, trinbræt samt skole og børnepasning. Boform bliver andelsboliger. En konstruktion, der også rummer lejeboliger, overvejes. Arkitekt Klaus Thoustrup fra C.F. Møller var på det rene med risikoen for konflikt mellem fælleshus og Mejeriet, ville undgå 'kannibalisering' og ønskede at integrere bofællesskabet i landsbyen ved bl.a. at lade vådområdet mellem nummer 97 og 107 blive rekreativt område for hele byen. 
Bekymringer, der kom op: Mere trafik. Malplacering så tæt på Mossø-fredningen. Alken kan ikke rumme så mange flere tilflyttere. Svært at integrere nyt fællesskab i eksisterende fællesskaber. Naturen forstyrres unødigt. Ros: Godt med dialog tidligt i forløbet, så lokale ønsker kan komme i betragtning. Råd: Pas på børnetallet på skolen, der har for få elever for tiden - og lev med ulemperne ved nybyggeri - især fra byrådsmedlem Ole Drøgemüller (S). Det er langt bedre for klimaet at bygge i træ end i beton - fra byrådsmedlem Maria Temponeras (EL). Forslag fra flere: Giv plads til flygtninge og andre uden mange penge. Uklarhed: Om byggeriet vil indebære byzone?
Ditte Jensen samt Julie Abildgaard fra ABAF stillede flere møder i udsigt om udviklingen. Jens Thor mindede om møde om Anes Høj-byggeriet på Mejeriet søndag 3. februar 2019 kl. 10.
(Foto af Ditte Jensen, Rasmus Arentsen, Michael Eberhard og Asmund Bertelsen: Peter Abildgaard)

Læs også debatindlæg fra Henri Vivike om Kun folk i panelet med ja-hatten på - og fra Michael Eberhard om Tak for konstruktivt møde - snakken fortsætter i cafeen smalltalken med tre datoer for cafe-snak om projektet kl. 16-17.45.

 
26. dec. 2018 * Forhandlinger på Anes Høj er på plads. Kære Alle, Nu er vi endeligt i mål med efterårets udfordringer, og vi kan næsten ikke få armene ned, skriver Jens Thor fra bosætningsprojektet på Anes Høj. Næste kapitel i den nye bosætnings tilblivelse står for døren. Her kommer en kort status samt invitation til møde på Mejeriet søndag 3. februar 2019 kl. 10. Som 2018 gik på hæld, faldt vanskelige men konstruktive forhandlinger på plads, og der er nu underskrevet kontrakter på alt fra vejadgang til finansiering. Læs mere om arkæologer, geologer, opdelt møde og trafikundersøgelsen på Ny Bosætning i Alken. Og se illustrationskitse.
 
2. nov. 2018 * Planer om stort boligbyggeri ved Enggård. Bosætningsgruppen i Liv i Landsbyerne har holdt møde med den kommende ejer af Enggård, Emborgvej 97, oplyser næstformand Mikkel Schwab. Det gælder Inge Jensen og Jens Ladefogeds ejendom med 26 ha. jord til, der har stået til salg siden september 2017, og nu er der skrevet slutseddel - sidste trin før endeligt køb. Den nye ejer er projektudvikler Michael Eberhard, Fabulas ApS, Risskov, der beskæftiger sig med udvikling af bæredygtige boliger og boligområder. Og ifølge Mikkel er der tale om et 'stort projekt': Hele 40-50 boenheder i omegnen af 90 kvadratmeter beregnet til folk på 50+. Området er i dag ikke udlagt i kommuneplanen til større nybyggeri. Der er stillet offentlige møder om projektet i udsigt i det nye år.
 
21. okt. 2018 * Leif og Anette har sat til salg. Leif og Annette Grundahl, Anes Høj 3, har sat deres villa fra 2003 til salg. Se opstillig og fotos.
 
4. juli 2018 * Ved landsbyens gadekær. Leon Østergaard sætter nu sit hus på Svejstrupvej 46 til salg. Huset er lyst, hyggeligt og ligger idyllisk ned til gadekæret. Naboerne er alle rigtig skønne, skriver han til alken.dk: Huset er på 119m2, og pladsen i huset er ikke udnyttet så godt, og huset passer derfor bedst til den lille familie. Der er en lækker, isoleret garage, med plads til to biler. Jeg har været rigtig glad for at bo her, men som ene forældre har jeg brug for at komme tættere på de to hold bedsteforældre og det er grunden til jeg vil sælge. Billeder, facts og kontaktoplysninger kan ses på http://hus.qaz.dk
14. feb. 2018 * Det lille hus ved siden af Vædebro solgt. Fritidsgrunden med et meget lille ældre træhus på Vædebrovej 51 - umiddelbart op til det offentlige område ved Vædebro - er blevet solgt, fremgår det af mæglerens skilt. Det stod til salg i knap tre år.
 
13. dec. 2017 * Frisørens hus til salg. Søvillaen på Alkenvej 76 er - igen - sat til salg. Se fotos og salgsopstiling hos Home.
29. aug. 2017 * Boesvej 14 sat til salg. Bodil og Svend Ingerslev har sat landbrugsejendommen på Boesvej 14 til salg ved tilbudsgivning. Hør nærmere ved advokat Peter Holmsberg, Ry. Der hører have med sø og 15 ha. jord til.
 
27. aug. 2017 * Smedens hus til salg. Gunhild Andersen sætter nu sin ejendom, Emborgvej 80, til salg ved tilbudsgivning, oplyser hun til alken.dk. Hør nærmere ved advokat Peter Holmsberg, Ry. I en årrække rummede ejendommen, der har 10 ha. jord ned til Mossø, Alken Smede- og Maskinforretning ved Hermann Andersen.

15. feb. 2017 * Nu bliver der venteliste til nybygger-projektet. 40 deltog i nybyggermødet i søndags, hvor stort set alle aldre og familiestørrelser var repræsenteret. Det kom bl.a. frem, at der vil blive tale om et fælles jordvarmeanlæg for alle matrikler - med mulighed for tilslutning fra nogle af boligerne på det nuværende Anes Høj. I referatet skriver initiativtager Jens Thor bl.a., at '36 familier/par/enlige skrev sig ifm. mødet uforpligtende op som mulige nybyggere. Da projektet således foreløbigt er overbelagt, blev det besluttet indledningsvist at lukke for tilgang til 'nybygger-gruppen' og der oprettes en venteliste for interesserede der støder til projektet efter dags dato. Læs Jens Thors referat på Ny Bosætning i Alken.

 
23. jan. 2017 * Klap og tak for en åben byggeri-proces. Omkring 80 interesserede mødte op på mejeriet søndag, hvor Tove Nyholm fik salen til at klappe, da hun udtrykte en respekt til Jens Thor for en åben proces omkring byggeplanen. Jens skriver selv: 'Kære alle. Tak for det store fremmøde søndag aften vedr. ny bosætning i Alken på Hans Hansens mark. Og tak for de mange konstruktive indlæg og ideer. Fra i dag vil det være muligt at tilgå seneste nyt inkl. diverse kort og materialer ved at tilmelde sig facebooksiden Ny bosætning i Alken eller søg på 'Ny bosætning i Alken' i dit facebook-søgefelt. Vi vil også bruge siden som den primære platform til dialog og kommunikation. Næste møde vedr. bosætningen er sat til søndag 12. februar kl. 10 på Mejeriet. Mødets tema er 'Hvem vil være med?' og vil rette fokus mod de beboere - nye som gamle - der overvejer at blive en del af bosætningen. Mødet er dog åbent for alle - også for folk der blot ønsker at følge med fra sidelinjen. Tak igen for konstruktiv dialog, ideer og indspark. Mvh Jens Thor
Læs Jens' oplæg til mødet med fakta om idé, baggrund, tidsplan og priser m.m. på Ny bosætning i Alken

4. jan. 2017 * Møde om nybyggeri ved Anes Høj. I samråd med bosætningsgruppen og Liv i Landsbyen vil jeg gerne invitere til informationsmøde om ny mulig bosætning i Alken søndag 22. januar kl. 19Mejeriet, skriver Jens Thor fra Hemstok: Projektets ideoplæg er at skabe en udstykning med 12-14 fritstående boliger til en blanding af børnefamilier, pensionister og enlige i tidssvarende arkitektur på marken øst for det eksisterende Anes Høj. Jeg indleder aftenen med et kort oplæg, og efterfølgende er det frit slag for spørgsmål og ideer. Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig. Evt. spørgsmål kan rettes til Jens Thor på tlf. 60636329 eller jensthor75@gmail.com. (Fotoet er tænkt som inspiration)
 
8. nov. 2016 * Bjedstrupgård sat til salg. Landejendommen på Bjedstrupvej 59 er bygget i 1807 og ligger lige ved siden af skolen. Ejendommen står nu til salg hos Boliga. Se hvad den rummer og koster.
 
16. okt. 2016 * Villaer i Bjedstrup og Boes Skov kan man købe for tiden. Villaen fra 2002 lige over for Bjedstrup Skole - på Bjedstrupvej 7A - er sat til salg gennem Nybolig. Fotoet viser udsigten. Samtidig har ejendommen i Boes Skov på Emborgvej 68 skiftet mægler til Lilienhoff, fortæller Susanne Holm, der ønsker sælgerne af de senest solgte huse i Alken tillykke.
 
25. aug. 2016 * Folk flytter til, huse bliver solgt - og endnu flere søger bolig. Efter sommerferien har der i den grad været skred i boligmarkedet i Alken og omegn. Som nævnt er 'La Vie' på Emborgvej solgt, og nu har også Lone Grøn fået solgt huset på Alkenvej 58, mens der også er kommet nye folk overfor i forhuset på Alkenvej 81. Følg med på alken.dk for snarlige præsentationer af nytilflytterne. Samtidig byder Opslagstavlen på adskillige boligsøgende: Gitte Møller Madsen, Alken, Robert Frederiksen, Illerup, en familie, der blev 'vilde med Alkens galende haner', en kvinde fra Brædstrup, en familie under byggeri i Gl. Rye, et par fra Norge - samt flere til.  En enkelt bolig er til fremleje - i Bjedstrup.
 
18. jan. 2016 * Ejendom i Boes Skov til salg. Susanne og Palle Holm, Emborgvej 68, har sat deres skov-ejendom til salg. Kan ses hos EDC.

2. jan. 2016 * Huspriserne bevæger sig nedad. Priserne på huse og sommerhuse i Alken og omegn daler lidt - både på  Emborgvej og Vædebrovej. Se sommerhuse på Vædebrovej hos Nybolig (søg på Vædebrovej) - og huse til salg i Boes Skov, i Boes og Alken hos Danbolig. (Søg på Emborgvej)

 
30. mar. 2015 * Seks selvbyggere ser på Alken. Hej Alkenborgere! Vi er nogle familier der igennem et par år har forsøgt at finde et godt sted til at etablere et bæredygtigt bofællesskab. Vi synes at Alken er et rigtig fint sted med mange gode initiativer – måske kunne det være muligt at etablere vores projekt; 'Vildnisset' hos jer i Alken?  Det vil vi gerne undersøge og snakke med jer om!  Ideen med Vildnisset er at skabe et fællesskab hvor bæredygtig livsstil og fællesskabet, men også forskellighed og mangfoldighed er omdrejningspunktet. Vi forestiller os en gruppe individuelt ejede huse/boenheder, som i fællesskab ejer og passer et område – en fælled, med dyr og grøntsagsdyrkning til husbehov, fælles værksted mm. Vi stiller krav til bæredygtighed og æstetik i projektet med vedvarende energi, bæredygtige byggematerialer, lavenergibyggeri, grønne tage mm. Og vi vil inspirere hinanden til grøn livsstil med affaldssortering, økologisk/klimavenlig mad og meget mere. Læs mere om vores projekt: www.vildnisset.dk. Vi håber vi kommer til at se mere til hinanden i fremtiden!  Mange hilsner  Line, Bjarne, Jette, Kristian mfl. / Vildnisset.

9. feb. 2015 * Kirstinelund søger nye beboere. Øko-bofællesskabet i Bjedstrup har også fået sig sin egen hjemmeside, hvor man kan studere nærmere om de enkelte huse, byggeprojekter historien og fællesskabet.